Generelle forretningsbetingelser:

 
 

 

 

Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem Markedsføring Online og kunden i alle aftaleforhold. Fravigelse af de generelle forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept af begge parter.

 

Markedsføring Online forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed.
 
 
Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, skrivefejl og eventuel forsinket leverance.
 
 
Abonnement:
Rådgivningsaftalen afregnes forud for 12 måneder af gangen.
 
Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført på bekræftelsen. Abonnementet på en rådgivningsaftale fortsætter altid automatisk med det samme antal måneder. Er der eksempelvis indgået en bindingsaftale for 24 måneder, forlænges aftalen automatisk med 24 måneder, hvis Markedsføring Online ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse.
 
Abonnementer kan til enhver tid opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udløbet af en abonnements periode, hvorefter Markedsføring Online fremsender en bekræftelse. Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke.

 

Ønsker Markedsføring Online at opsige et abonnement, kan dette til enhver tid ske med 30 dages skriftlig varsel. Ved brud på Markedsføring Onlines generelle forretningsbetingelse kan Markedsføring Online uden varsel lukke et abonnement.
 
Chikanering af Markedsføring Online, andre abonnenter samt overtrædelse af forretningsbetingelserne vil blive betragtet som misbrug af Markedsføring Onlines ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af et abonnement.

 

Markedsføring Online forbeholder sig retten til at opsige abonnementer med kunder, hvis deres hjemmeside på noget tidspunkt indeholder racistisk, pædofilt eller på anden måde krænkende eller ulovligt indhold.
 
Det påhviler kunden selv at holde Markedsføring Online løbende informeret om bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse.
 
Ved forsinket indbetaling påregnes kr. 100,00 i rykkergebyr samt 1,75 % morarente pr. påbegyndt måned fra fakturaens forfaldsdato.

 

Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 99,00 kr.
 
 
Særligt ved rådgivning om online markedsføring
Formålet med rådgivning omkring valg af online markedsføring er at give kunden mulighed for at få sparring af en ekstern konsulent fra Markedsføring Online.
Markedsføring Onlines konsulenters opgave er at give deres vurdering af, hvor de mener at kundens markedsføringskroner er bedst givet ud.
Alle kunder vælger selv, om de ønsker er følge råd og vejledning fra Markedsføring Onlines
ansatte.
 
 
 
Særligt ved SEO / Søgemaskineoptimering:
Formålet med søgemaskineoptimeringsprodukter fra Markedsføring Online er at lave velfungerende søgemaskineoptimering og derved opnå mulighed for at blive fundet på søgemaskinerne.

 

Markedsføring Online er ikke ansvarlig for kunders placeringer på diverse søgemaskiner ved oprettelse af et søgemaskineoptimeringsprodukt (SEO pakke).
 
Når der indgås aftale omkring en SEO løsning, udarbejder og opsætter Markedsføring Online de beskrevne punkter i den valgte SEO pakke på kundens eksisterende hjemmeside.
Markedsføring Online forbeholder sig ret til at undlade at udføre enkelte af de beskrevne punkter, hvis disse ikke er mulige at udføre i forhold til det CMS system kunden har sin hjemmeside liggende i. Kunden vil i sådanne tilfælde blive gjort opmærksom på dette.
 
Ved at få lavet linkbuilding igennem Markedsføring Online, accepterer kunden at blive oprettet på forskellige sociale medier, sociale bogmærker, linkkataloger, blogs mm. på internettet, hvor Markedsføring Online på vegne af kunden, kommenterer på forskellige emner, for på den måde at få indgående links til kundens hjemmeside fra de enkelte blogge mm.
 
Ved tekstforfatning fra Markedsføring Online får kunden, inden teksterne bliver indsat på dennes hjemmeside, sendt de udfærdigede tekster til godkendelse, og har derfra 5 arbejdsdage til at gennemlæse teksterne og komme med eventuelle rettelser.
 
Søgemaskinerne har diverse regler og algoritmer ud fra hvilke, de finder de mest relevante sider efter en søgning. Disse regler ændres fra tid til anden, og dette kan have større eller mindre konsekvenser for placeringer i søgemaskinerne. Markedsføring Online bestræber sig altid på at holde vores opsætning af søgemaskineoptimeringsprodukter opdaterede i takt med disse ændringer.

 

Markedsføring Online fraskriver sig dog ethvert ansvar for eventuelle ændringer i kunders placeringer på søgemaskiner, hvis der er sket ændringer i søgemaskinernes regler, algoritmer eller andet, ligesom Markedsføring Online heller ikke kan give garantier for opnåelse af bestemte placeringer, samt optagelse på søgemaskinerne.

Kunder er ligeledes også selv ansvarlige for ændringer i placeringer på søgemaskiner mm., hvis de foretager ændringer i det af Markedsføring Online udfærdigede materiale eller produkt.

 

 

Særligt ved tilkøb af ekstra SEO, linkbuilding og reputation management
Markedsføring Online tilbyder tilkøb af ekstra SEO arbejde, linkbuilding og reputation management. Reputation management har til formål at skabe omtale og anmeldelser på nettet om den enkelte virksomhed fra dennes kunder. Markedsføring Online er på intet tidspunkt ansvarlig for, hvad der bliver skrevet i disse anmeldelser og i denne omtale.

 

Ved at få lavet ekstra SEO eller linkbuilding igennem Markedsføring Online, accepterer kunden at blive oprettet på forskellige sociale medier, sociale bogmærker, blogs mm. på internettet, hvor Markedsføring Online på vegne af kunden, kommenterer på forskellige emner, for på den måde at få indgående links til kundens hjemmeside fra de enkelte blogge mm.

 

Søgemaskinerne har diverse regler og algoritmer ud fra hvilke, de finder de mest relevante sider efter en søgning. Disse regler ændres fra tid til anden, og dette kan have større eller mindre konsekvenser for placeringer i søgemaskinerne. Markedsføring Online bestræber sig altid på at holde vores opsætning af søgemaskineoptimeringsprodukter opdaterede i takt med disse ændringer.

 

Markedsføring Online fraskriver sig dog ethvert ansvar for eventuelle ændringer i kunders placeringer på søgemaskiner, hvis der er sket ændringer i søgemaskinernes regler, algoritmer eller andet, ligesom Markedsføring Online heller ikke kan give garantier for opnåelse af bestemte placeringer, samt optagelse på søgemaskinerne.


Særligt ved annoncering på hjemmeside brancheportaler ejet af Markedsføring Online
Formålet med annoncering på hjemmeside brancheportalerne drevet af Markedsføring Online, herefter blot kaldet portalerne, er at vise virksomheder frem på en samlet side, hvor besøgende på portalerne kan vælge hvilken fagmand de måtte have lyst til at kontakte.
Markedsføring Online er ikke ansvarlig for kunders placeringer på diverse søgemaskiner, ved oprettelse af annoncering på portalerne.

 

Når der indgås aftale omkring annoncering på portalerne er kunden, medmindre de tilkøber tekstforfatning af profiltekst, selv ansvarlig for at fremsende en profiltekst om dennes virksomhed til Markedsføring Online. Profilteksten SKAL være unik, og må derfor ikke være brugt andre steder online.

 

Ved tekstforfatning af profiltekst fra Markedsføring Online får kunden, inden teksterne bliver indsat på portalerne, sendt den færdige tekst til godkendelse, og har derfra 5 arbejdsdage til at gennemlæse teksterne og komme med eventuelle rettelser.

 

Markedsføring Online fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle ændringer i kunders egne hjemmesideplaceringer på søgemaskiner, ved annoncering på portalerne. Markedsføring Online kan heller ikke give garantier for opnåelse af bestemte placeringer hverken for portalerne eller for den enkelte annoncørs egen profilside på portalerne.

 

Annoncering på portalerne afregnes forud for 12 måneder ad gangen.

 

Aftalen er gældende for 12 måneder ad gangen. Aftalen om annoncering på portalerne fortsætter altid automatisk med 12 måneder ad gangen, hvis Markedsføring Online ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse.

 

Abonnementer kan til enhver tid opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter Markedsføring Online fremsender en bekræftelse. Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke.

 

Ønsker Markedsføring Online at opsige et abonnement, kan dette til enhver tid ske med 30 dages skriftlig varsel. Ved brud på Markedsføring Onlines generelle forretningsbetingelse kan Markedsføring Online uden varsel lukke et abonnement.

 

Chikanering af Markedsføring Online, andre abonnenter samt overtrædelse af forretningsbetingelserne vil blive betragtet som misbrug af Markedsføring Onlines ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af et abonnement.

 

Markedsføring Online forbeholder sig retten til at opsige abonnementer med kunder, hvis deres hjemmeside på noget tidspunkt indeholder racistisk, pædofilt eller på anden måde krænkende eller ulovligt indhold.

 
Ansvarsbegrænsning:
Markedsføring Online fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at vores kunder har handlet i tillid til råd eller vejledning fra Markedsføring Online samt Markedsføring Onlines ansatte.
 
Det er endvidere kundens eget ansvar at lovligheden af data samt indhold på dennes hjemmeside følger den danske lovgivning, hvorfor Markedsføring Online ikke har noget ansvar for eventuelt manglende copyright af indhold og deslige.
 
Markedsføring Online forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser.

 

Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på Markedsføring Onlines hjemmeside.

Et eventuelt erstatningskrav overfor Markedsføring Online kan aldrig overstige fakturabeløbet, for det til kunden solgte produkt.

 

Markedsføring Online er på intet tidspunkt ansvarlig for eventuel ”blacklisting” (fjernelse fra søgemaskinernes indeks) af kunders hjemmesider.

 
Tvister:
Nærværende aftale er undergivet dansk ret, og hvis ikke andet er anført, gælder dansk rets almindelige regler i det indbyrdes forhold mellem Markedsføring Online og kunden.


Eventuelle tvister og uoverensstemmelser kan indbringes for de almindelige danske domstole, og Retten i Odense vil fungere som værneting i 1. instans.